8.1.2 Ingående moms

Spara favorit

Universitetet har rätt till kompensation för ingående moms. Detta innebär att ingående moms som bokförts en viss månad får rekvireras påföljande månad från Skatteverket, särskilda skattekontoret i Linköping. Statliga myndigheter räknas i momshänseende som ett enda skattesubjekt. Moms skall därför inte faktureras andra myndigheter.

Kompensationsrättens omfattning:

Universitetet har rätt till avdrag för i princip all ingående mervärdesskatt. Dock finns några viktiga undantag

  • kompensation för bilhyra dvs både lång och korttidshyra av personbilar medges med 50% av momsbeloppet på hyreskostnaden
  • köp av personbilar medför ingen avdragsrätt för ingående moms
  • representation (lunch, middag eller supé) medför avdragsrätt för ingående moms upp till ett belopp som varje år bestäms av RSV
  • är säljaren inte momsregistrerad, exempelvis en privatperson, ska fakturans belopp betraktas som en kostnad även om momsen ingår. Denna moms är inte avdragsgill.


Krav på underlag
För att ingående moms skall få lyftas måste yrkat avdrag styrkas genom
faktura eller jämförlig handling.

Fakturan skall vara adresserad till universitetet. Leverantörens firmanamn, adress och momsregistreringsnummer skall finnas angivet på fakturan. Det ska även stå att leverantören har F-skattsedel. Momsen ska vara specificerad på fakturan. Det är inte tillåtet att själv beräkna momsen på fakturor där sådan uppgift saknas.

Inköp av vara från annat EG-land
Vid köp av varor inom EG ska såväl köparens som säljarens VAT-nummer vara angivet på fakturan. Vid beställning av varor från annat EG-land ska därför alltid universitetets VAT-nummer uppges: SE 202100452401. Säljaren debiterar därmed ingen moms på fakturan.

Har leverantören felaktigt debiterat moms på fakturan ska universitetet kontakta leverantören och uppge VAT-nummer. Fakturan skickas därefter tillbaka med begäran om en ny faktura utan moms.

Detta betyder att det på fakturor avseende varor från EG normalt inte ska förekomma moms. Följande benämningar kan förekomma på utländska fakturor och som avser VAT-nummer

  • Engelska: VAT-reg-no
  • Tyska: Ust-IdNr
  • Franska TVA no
  • Italienska: ID.CEE eller Code Fisc


Istället för att moms debiteras på fakturan så tas varuvärdet upp till beskattning enligt svenska regler och svensk moms påförs. Det betyder att vid betalning av varor inköpta från EG ska det redovisas både in- och utgående svensk moms. Skattesatsen är lika med den gällande svenska momsen.

I de fall ingående momsen inte får dras av i Sverige (t ex inköp av bil) får inte heller EG-momsen dras av. Inköpskostnaden ökas därmed med det belopp som motsvarar den ej avdragsgilla momsen.

Köp av vara med kreditkort
Vid betalning med kreditkort beror det på var själva affärshändelsen inträffar om EG-moms ska beräknas eller inte.

Beställer vi en vara som skickas från ett EG-land till Sverige och kostnaden debiteras ett visst kontokort, jämställs denna affärshändelse normalt med fakturering och EG-moms skall beräknas vid betalning.

Köps en vara direkt i ett EG-land med ett kreditkort anses affärshändelsen inträffa inom det landet och momsen betalas direkt vid inköpet. När sedan fakturan beräknas ingen EG-moms, vare sig det är universitetets kreditkort eller ett personligt kort. I detta fall blir momsen en kostnad för universitetet. Genom att begära en Tax-free voucher vid inköpet kan momsen återfås vid hemkomsten till Sverige. Detta måste dock göras av den som köper varan. Vederbörande ska redovisa erhållen moms till universitetet.

Inköp av tjänster från annat EG-land
En tjänst anses tillhandahållen och beskattas där leverantören bedriver sin verksamhet och har sitt fasta försäljningsställe. Ett undantag från detta är bl a konsulttjänster.

Det innebär att leverantören i vissa fall lägger moms på fakturan, tjänsten är i så fall momspliktig i försäljningslandet. Denna moms ska universiteten betala. I vissa fall om momskostnaden är av betydande värde kan momsen återhämtas. Om återhämtning är möjlig eller inte, beror på respektive lands lagar, förordningar, administrativ praxis och övriga regler. Eftersom det vid betalning inte är klart att återhämtning kommer att ske, ska momsen kostnadsbokföras.

För att återhämta momsen ska originalhandlingar skickas tillsammans med en blankett till skattemyndigheten i det land tjänsten är inköpt med en begäran om att få momsen återbetald. På originalet skall datum, typ av tjänst, belopp, utställare, mottagare, momsbelopp och utställarens VAT-nummer framgå. Originalet måste vara utskrivet i det landet där tjänsten köpts.

Under den tid originalhandlingarna används för att återhämta utländsk moms ska bestyrkta kopior ersätta originalverifikationen. Av kopian skall framgå varför den upprättas. När originalhandlingarna återförts till universitetet skall de återföras till räkenskapsmaterialet.

Utländsk moms kan i dagsläget återhämtas från alla EG-länder samt Kanada, Ungern, Schweiz och Norge. Ansökan om återbetalning måste i regel vara den utländska skattemyndigheten tillhanda senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Inköp av vara/tjänst från icke EG-land
Vid import av vara från ett icke EG-land sköter tullverket momshanteringen, sk införselmoms. Införselmoms behandlas på samma sätt som ingående moms.

Köp av tjänst utanför EG är i vissa fall belagd med moms. Återvinning av ingående moms som betalas kan göras från vissa länder utanför EG. Bokföring vid inköp från dessa länder ska behandlas på samma sätt som vid köp av tjänst från ett EG-land inklusive utländsk moms.