8.1.1 Allmänt om momsbegrepp

Spara favorit

Med omsättning menas

 • att en vara säljs
 • att en tjänsteprestation utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls mot vederlag
 • att en vara eller tjänst byts mot annan vara eller tjänst
 • att vara eller tjänst tas i anspråk genom uttag från verksamhet

Exempel på omsättning undantagen från beskattning finns inom följande områden

 • fastighetsområdet
 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • kulturområdet
 • idrottsområdet
 • periodiskt medlemsblad och personaltidningar
 • periodiska organisationstidskrifter
 • viss omsättning som avser handel mellan EG-länder

 
I vissa fall kan det vara svårt att avgöra huruvida omsättning föreligger. Det rör sig för universitetets del främst om mottagande av medel i form av bidrag och uppdrag.

Speciella regler gäller för handel av varor och tjänster som omsätts inom EG-länder, se nedan.

Skattskyldighet
Med begreppet skattskyldig menas skyldighet att betala moms till staten. Skattskyldighet föreligger för skattepliktig omsättning av varor och tjänster som sker inom landet i yrkesmässig verksamhet.

Skattskyldighet föreligger också för:

 • skattepliktiga gemenskapsinterna förvärv av varor som är lös egendom
 • Skattepliktig import av varor
 • Skattepliktig förvärv av vissa tjänster från utländska företagare.


Yrkesmässig verksamhet
För statlig verksamhet anses verksamheten yrkesmässig när varor och tjänster tillhandahålls mot ersättning, oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller inte. Tillhandahållande av varor och tjänster vilka ingår som ett led i myndighetsutövning räknas dock inte som yrkesmässig verksamhet, exempel på detta är tillhandahållande av bevis, protokoll mm.

Försäljning av varor och tjänster mellan statliga myndigheter räknas inte som yrkesmässig omsättning. Moms skall alltså inte tas ut vid transaktioner mellan statliga myndigheter.

Lista över vilka myndigheter som räknas som statliga återfinns i Myndighetsregistret, ESV.

Moms på utbildning
Utbildningstjänster är generellt skattepliktiga med följande undantag:

 • grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning som sker i det allmännas regi eller av erkänd utbildningssamordnare 
 • utbildning som berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen

Med det allmänna menas stat, kommun eller landsting. Av det allmänna erkänd utbildningsanordnare menas t ex. fristående skolor eller kompletterande skolor som tillhandahåller utbildning som ett led i det allmännas utbildningsinsatser. Om en utbildningsanordnare, som är ansvarig för en momsfri utbildning, uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen, är denna utbildningstjänst momsfri. All annan utbildning är normalt skattepliktig och skattesatsen är 25%.

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning definieras som sådan utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som ska utbildas. Sådan utbildning är momspliktig om den inte ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen skattebefriad utbildning. Detta gäller oavsett utbildningens innehåll eller vem som är utbildare. Observera att moms inte debiteras mellan statliga myndigheter även om verksamheten i sig är momspliktig.

Varor och tjänster i samband med utbildning
Egenproducerade varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas normalt även av skattefriheten. Det innebär att försäljning av kompendier och liknande till studenter är momsfri när utbildningen är momsfri. Försäljning av läroböcker eller skrivmaterial omfattas däremot inte av skattefriheten.

Kostnadsreduktion
En faktura som enbart avser att vidarefördela kostnader som enheten haft till andra mottagare bör bokföras som kostnadsreduktion, d v s i kontoklass 4* - 6* om kunden är extern, respektive 9* om kunden är intern. Eventuell moms på dessa kostnader bokas tillbaka mot konto 1541 vid extern fakturering (dock ej om mottagaren är statlig myndighet). Kostnadsreduktion får inte ske då någon form av förädling eller avdrag sker på ursprungskostnaden, det vill säga att det är inte ett lika stort belopp som vidarefaktureras. Har beloppet ändrats ska ersättningen konteras som intäkt och momsen konteras som utgående moms.

Moms inom EG
Generellt gäller vid handel med andra EG-länder att beskattning ska ske inom Sverige om varan eller tjänsten anses omsatt i Sverige.