8.1 Mervärdesskatt

Spara favorit

Universitetet har rätt till kompensation för ingående moms. Avdragsbegränsningar enligt Mervärdesskattelagen gäller också kompensationsrätten. Då kompensationsrätten också omfattar  den bidragsfinansierade verksamheten, ska universitetet betala 8% av erhållna icke statliga bidrag till skattemyndigheten.

Mittuniversitetets uppdragsverksamhet är skattepliktig omsättning. Skattesats är 25 %.

Statliga myndigheter räknas i momshänseende som ett skattesubjekt. Moms ska därför inte faktureras andra statliga myndigheter.

Momsbeskattning regleras i bl.a Mervärdesskattelagen. Lagen reglerar bl.a vem som är skyldig att betala mervärdesskatt till staten, vilka omsättningar av varor och tjänster som är skattepliktiga, vem som får tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt, tidpunkten för skattskyldighetens inträde samt när och hur redovisningen ska ske.

Av  Mervärdesskattelagen framgår att ”Staten har ingen avdragsrätt för ingående skatt”. För universitetets del innebär detta att, oavsett till vilken verksamhet momskostnaderna hör, skall avdrag göras till Skatteverket,  Särskilda skattekontoret Linköping. Momsdeklarationen som redovisas till Skatteförvaltningen kommer därför aldrig att uppta någon avdragsgill ingående moms.

Rekvisitioner till Skatteverket görs en gång i månaden.

Skattesatserna är för närvarande 25, 12 och 6 %. 

  • Generell momssats 25% (Andel av priset 20% inkl moms)
  • Turistmoms, Livsmedel 12% (Andel av priset 10% inkl moms)
  • Kulturmoms, Publikationer &Tidningar 6% (Andel av priset 5,66% inkl moms)