7.8 Transfereringar

Spara favorit

Som hjälp till handledning angående klassificering och bokföring av transfereringar har jag gjort en sammanfattning av den handledning som ESV framställt angående transfereringar. Handledning i sin helhet hittar Ni under ESV hemsida under rubrik Publikationer, ”Transfereringar ESV 1999:24”.

För att utgöra transferering ska kostnaden inte vara förenad med en motprestation som tillfaller staten. I stället är det en resurs, ett mätbart värde, som överförs till en urskiljbar mottagare.

Vid transferering är myndighetens uppgift i huvudsak begränsad till att förmedla pengar. Det förekommer också att myndigheten förmedlar varor eller tjänster till mottagarna. Även detta är transfereringar.

Transfereringar finansieras oftast från anslag på statsbudgeten.

Huvudregeln är att lämnade statliga bidrag ska redovisas i resultaträkningen. Det främsta skälet till detta är kostnader för staten som helhet och bästa sättet att fånga upp dessa kostnader är att inkludera dem i myndigheternas resultaträkningar.

Transfereringar är inte i första hand driftkostnader i den enskilda myndighetens verksamhet och därför redovisas de normalt i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen som är avskilt från verksamhetens intäkter och kostnader. Undantag från huvudregeln om redovisning i resultaträkningen gäller vid ren vidareförmedling av medel från icke statlig givare till en icke statlig mottagare.

Lämnade bidrag kan vara finansierade direkt från statsbudgeten eller på annat sätt. Bidrag kan också vara finansierade med någon form av avgifter eller bidrag. Det förekommer att dessa medel samlas i en fond i samband med att de erhålls och att medel tas ur fonden när bidraget ska betalas ut.

De lämnade bidragen redovisas som en enda post i resultaträkningen, men med olika S-koder vid rapporteringen till riksredovisningen beroende på vem som är mottagare av bidragen. Förutom uppdelning på mottagarkategori, ska uppdelning också göras på bidrag för konsumtion respektive bidrag för investering.

Nedan följer beskrivningar på bokföring av olika finansieringar av bidrag.

Bidrag finansierat från statsbudgeten

Förekommer ej på Mittuniversitetet.                            

Bidrag som finansierats av annan myndighet

I vissa situationer kan mer än en myndighet vara engagerad i bidragsförmedlingen. Detta gäller t ex då en central myndighet disponerar ett anslag för ett bidragsändamål, medan utbetalningarna till den slutliga mottagaren görs av en annan myndighet. Om pengarna överförs mellan myndigheterna är det den sista myndigheten i kedjan, dvs den myndighet som har kontakt med bidragsmottagarna, som svarar för bokföringen av bidraget till den slutliga mottagaren. Detta är den lämpligaste metoden eftersom den myndigheten har bäst kunskap om vem som är slutlig mottagare. Den myndighet som disponerar anslaget bokför sin utbetalning som ett bidrag till en annan myndighet, och den bidragsutbetalande myndigheten redovisar pengarna som ”medel från annan myndighet” (S-kod 7351).

Exempel: Bidrag lämnas av t ex Skolverket för bidragsförmedling till ex kommun

Bokföring av inbetalning bidrag  Miun

Erhållna bidrag från statliga myndigheter, konto 7351 (S-kod 7351) Kredit

Bokföring av utbetalning bidrag  Miun

Lämnade bidrag till kommunala sektorn, konto 7751/7752 (S-kod 7751/7752)  Debet


Bidrag som finansieras av icke-statliga organ
Bidrag som myndigheten betalar ut, kan finansieras med bidrag från icke-statliga organ som t ex kommuner, företag, internationella organisationer och stiftelser. Hur dessa medel ska hanteras i redovisningen beror på om de aktuella bidragen är att betrakta som statens kostnader eller intäkter eller ej.

Om en myndighet hjälper ett icke-statligt organ att förmedla bidrag till en icke statlig mottagare, redovisas medlen vanligen enbart över balansräkningen. Skälet är att för staten som helhet är det i dessa fall inte fråga om någon intäkt eller kostnad. Regelverket (ESV:s allmänna råd till 12§ bokföringsförordningen) talar om att myndighetens hantering av betalningen begränsas till en ren vidareförmedling. Redovisningen av medlen sker i detta fall på ett balanskonto i balansräkningen. Därmed påverkas varken myndighetens resultaträkning eller den konsoliderade resultaträkningen för staten som helhet.

OBS! Undantag från denna bokföringsregel gäller ”Stipendier” som finansierats av t ex Nordplus, Sokrates och Erasmus stipendier. Se bokföringsexempel.

Exempel: Bidrag lämnas av KK-stiftelsen för vidareförmedling till student för konsumtion. (Intäkt erhålls innan utbetalning skett)  

Bokföring av inbetalning bidrag Miun:
Bidrag för vidareförmedling, skuld till KK-stiftelsen, konto 2598 (S-kod 2592) Kredit

Bokföring av utbetalning Miun:
Bidrag för vidareförmedling, skuld till KK-stiftelsen, konto 2598 (S-kod 2592) Debet

Samma bidragsfinansiär och mottagare som ovan, beslut finns om finansiär men intäkt ej erhållits/bokförts och beslut finns om bidragsmottagare.

Bokföring av utbetalning Miun:
Bidrag för vidareförmedling, fordran på KK-stiftelsen, konto 1591 (S-kod 1563) Debet

Bokföring av inbetalning Miun:
Bidrag för vidareförmedling, fordran på KK-stiftelsen, konto 1591 (S-kod 1563) Kredit

Om en myndighet förmedlar bidrag från ett icke-statligt organ till en annan statlig myndighet, ska den förmedlande myndigheten redovisa medlen över resultaträkningen. Det gäller även om det handlar om ren vidareförmedling. Man måste säkerställa att de förmedlade medlen redovisas som intäkter i staten endast en gång.

Exempel: Förmedling av bidragsmedel mellan myndigheter

Bokföring av inbetalning Miun:
Erhållna bidrag från övriga, konto 7415 ( S-kod 7415) Kredit

Bokföring av utbetalning/förmedling till annan statlig myndighet, konto 7711 (S-kod 7711)
                                            
Bokföring av slutlig användare (myndighet B):
Bidrag från annan statlig myndighet, redovisas mot S-kod 3511

OBS! Högskolemoms………

Exempel: Förmedling av stipendier, finansierat av t ex Nordplus

Bokföring av inbetalning Miun:
Bidrag från övriga, konto 7414 (S-kod 7414) Kredit

Bokföring av utbetalning stipendier Miun:
Stipendier till  studenter, konto 7931 (S-kod 7931) Debet


Blandfinansierade bidrag
Det förekommer ibland att bidrag som myndigheter lämnar är blandfinansierade. Ett exempel är forskningsbidrag som kan vara finansierade med anslagsmedel, bidrag från andra myndigheter, bidrag från forskningsstiftelser eller andra finansiärer. Ett annat exempel är att myndigheter som arbetar med transfereringar till enskilda kan ha blandad finansiering av sina lämnade bidrag m m, ex både medel från kommuner och anslagsmedel.

En viktig regel är att om bidraget ges till en annan statlig myndighet, ska det alltid redovisas i sin helhet i resultaträkningen (kontoklass 7) hos den bidragslämnande myndigheten, oavsett finansiär. Undantagsvis kan gälla att finansieringen av ett bidrag är tydligt uppdelad i olika delar på ett sådant sätt att man i kombination med övriga omständigheter kan tala om ren vidareförmedling från icke-statlig givare till en icke statlig mottagare för en del av bidraget, och statlig kostnad för en annan del. Då är det mest korrekt att endast redovisa en del av bidraget i resultaträkningen och den övriga delen i balansräkningen.

MOMS
Myndigheters kompensationsrätt för ingående moms avseende transfereringar

Det är viktigt att notera att moms vanligen inte rekvireras när det gäller transfereringar. I det följande beskrivs de olika situationer som kan förekomma.

Kontantbidrag
I de ”traditionella” fallen av lämnade bidrag, dvs kontanta bidrag eller ersättningar till enskilda, företag eller organisationer förekommer ingen mervärdeskatt. Då är det inte heller aktuellt att rekvirera någon ingående moms. Exempel på detta är barnbidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pensioner till enskilda, allmänna verksamhetsbidrag till organisationer, de flesta slag av stöd till företag samt kontant ulandsbistånd.

Bidrag lämnas för mottagarens inköp av vara eller tjänst
I vissa fall lämnar en myndighet bidrag som ska täcka mottagarens inköp av en momsbelagd vara eller tjänst. Exempel kan finnas både när det gäller sociala ändamål till enskilda personer och när bidrag för nedlagda kostnader ges till företag för enstaka inköp eller mot kostnadsredovisning i ett projekt av något slag.

Om myndigheten som bidrag betalar ersättning för utlägg till hushåll eller andra icke momsregistrerade mottagare, inkluderar bidraget i normalfallet också ersättning för moms. Bruttobeloppet betalas därför ut till mottagaren. Myndigheten har inte gjort ett förvärv för verksamheten utan endast lämnat en kontant kostnadsersättning får momsen inte rekvireras och eftersom myndigheten  inte gjort förvärvet finns dessutom ingen faktura eller jämförlig handling utställd på myndigheten.

Om bidraget lämnas till företag som är registrerat för mervärdeskatt, ska bidraget inte inkludera någon ersättning för moms, eftersom företaget normalt kan dra av ingående moms för inköpet. Företaget ersätts endast för sin kostnad. I den situationen förs därför betalningen med enbart nettobeloppet.

Skattskyldig för ”bidrag”
I vissa fall är en ”bidragsmottagare” skattskyldig, enligt mervärdeskattelagen, för ett erhållet bidrag. Det blir fallet om bidraget anses utgöra en ersättning för vissa prestationer som mottagaren av bidraget tillhandahåller. Då är det fråga om omsättning enligt ML, dvs köp av vara eller tjänst. Den myndighet som lämnar ”bidraget” bör vid avtals- eller beslutstidpunkten vara medveten om vad som gäller och vad det lämnade ”bidraget” ska täcka.

Transferering genom förmedling av köpta varor eller tjänster
Om myndigheten istället för att lämna bidrag i form av betalningar köper varor eller tjänster och förmedlar dessa till en mottagare inom ramen för myndighetens transfereringsverksamhet, anses inköpet av varan eller tjänsten ha skett för verksamheten. Myndigheten får då en faktura eller jämförlig handling med specificerad moms precis som vid köp för den egna driften. Myndigheten har då rätt att rekvirera den erlagda momsen. 

Företagsdoktorander   (Nytt avsnitt 2003-06-04)
Inom Mittuniversitetet finns ett antal företagsdoktorander. Företagsdoktoranderna är vanligtvis anställda på ett externt företag utanför Mittuniversitetet.
 
Doktorandtiden finansieras oftast av Mittuniversitetet, företaget där doktoranden har sin anställning samt även annan part, ex KK-stiftelsen, Riksförsäkringsverket. I gällande avtal ska det tydligt framgå vilka som finansierar doktorandtjänsten.

Lönen utbetalas vanligtvis av  företaget där doktoranden har sin anställning. Företaget fakturerar Mittuniversitetet för hela eller del av denna lön. Mittuniversitetet rekvirerar senare denna kostnad av den externa finansiären enl avtalet.

Bokföringen av dessa transaktioner kan ske både som ren vidareförmedling via balansräkningen eller via resultaträkning, transfereringar kontoklass 7. Avgörande är vilka som är finansiärer, statlig eller icke statlig.

Är samtliga finansiärer icke statliga, ex privat företag samt KK-stiftelsen gäller bokföringsregel via balansräkningen.

Exempel: Mittuniversitetet faktura från privat företag för lön företagsdoktorand . Miun rekvirerar  senare kostnaden från KK-stiftelsen.

Bokföring: Utbet av faktura till privat företag (fordran på KK-stiftelsen)

Bidrag för vidareförmedling, konto 1591 (S-kod 1563)  Debet

Bokföring: Rekvisition till KK-stiftelsen.

Bidrag för vidareförmedling, konto 1591 (S-kod 1563) Kredit

Är någon part statlig finansiär gäller bokföringsregel som transferering via resultaträkningen.

Exempel: Mittuniversitetet erhåller en faktura från privat företag. Miun rekvirerar senare kostnaden från Riksförsäkringsverket, statlig myndighet.

Bokföring: Utbet av faktura till privat företag (fordran på RFV)

Lämnade bidrag till privata företag, konto 7921 (S-kod 7921) Debet

Bokföring: Rekvisition till Riksförsäkringsverket

Erhållna medel från statliga myndigheter, konto 7351 (S-kod 7351) Kredit