7.6 Utbetalningsorder och attest

Spara favorit

Utbetalningsorder
Rektor utser för varje år befattningshavare som är budgetansvariga för Mittuniversitetets organisationsenheter. Förteckning över organisationsenheter, befattningshavare med rätt att beordra utbetalning samt deras ersättare upprättas inför varje budgetår. Förteckningen ska innehålla namnteckningar, signaturprov samt eventuella begränsningar av betalningsuppdraget. Ekonomiavdelningen är ansvarig för kontroll av att namnteckning/signatur överensstämmer med upprättad förteckning.

Budgetansvar innefattar:

 • ansvar för att medel för ändamålet finns tillgängliga
 • kontroll mot beslut och budget
 • befogenheter att fatta anskaffnings-och inköpsbeslut för verksamheten
 • befogenheter att beordra utbetalning
 • ansvar för att inbetalningar och utbetalningar som rör verksamheten är riktiga

Utbetalningsorder ska tecknas genom egenhändig namnteckning på faktura eller annan bokföringshandling.

Attest
Attest är en bekräftelse av att en faktura eller annan bokföringshandling är riktig i sak och tecknas av tjänsteman som har kännedom om förhållandena. Den som tecknar attest svarar för att

 • varor levererats eller tjänster utförts
 • fakturan är rätt konterad
 • priser och rabatter stämmer med vad som är avtalat
 • fakturan är rätt konterad
 • uppgift om F-skatt finns på fakturan vid köp av tjänst
 • gällande momsregler följts
 • uppgift om betalningsmottagare finns på fakturan
 • i övrigt överenskomna villkor beaktats 

Attest ska tecknas genom egenhändig namnteckning på faktura eller annan bokföringshandling