7.3.9 Lån i Riksgäldskontoret

Spara favorit

Investeringar finansieras med lån i Riksgäldskontoret, RGK. All låneadministration sköts av ekonomiavdelningen centralt. Lån upptas halvårsvis  31 maj och 30 nov för samtliga anskaffningar under perioden.

Låneramen för universitetet beslutas av regeringen för ett budgetår i taget och framgår av regleringsbrevet.

Av ESV:s föreskrifter framgår att tillgångarnas bokförda värde bör i bokslutet inte väsentligt avvika från summan av kvarstående lånebelopp och belastat avistakontot. Amorteringarna bör i princip överensstämma med de sammanlagda årliga avskrivningarna på de tillgångar som lånefinansierats.