7.3.6 Inventering och avregistrering av anläggningar och inventarier

Spara favorit


Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 22 § i Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ska maskiner, inventarier och övriga tillgångar inventeras oavsett om myndigheten äger tillgångarna eller disponerar dem på annan grund (leasing). Inventeringen ska ske i den omfattning som myndigheten bedöms vara erforderlig.

Enligt bokföringsförordningen ska en inventeringsförrättare utses. Varje avdelning inom kärnverksamhet,- förvaltning, - fakultet och bibliotek utser en person som ansvarar för inventeringen, beslut ska finnas. Person som är inventarieansvarig för inventarierna/anläggningstillgångarna får inte förordnas som inventeringsförrättare. Efter avslutad inventering ska inventarierapporten godkännas av ansvarig chef. Original skickas till ekonomiavdelningen centralt för fortsatt hantering och kopia av rapporten förvaras på resp avdelning, bibliotek och fakultet.

Inventering av Mittuniversitetets anläggningstillgångar sker enligt följande tidsintervall:

År 1: Omfattar datorer och kringutrustning, ex stationära och bärbara datorer, skrivare

År 2: Omfattar kontorsmaskiner och presentationsutrustning, ex kopieringsmaskiner, kameror

År 3: Omfattar maskiner och andra tekniska anläggningar, ex lab.utrustning

Inventeringen sker årligen enligt rullande schema och inventeringsanvisningar samt tidplan upprättas inför varje inventeringstillfälle.