7.3.5 Försäljning och utrangering av anläggningstillgångar

Spara favorit

Försäljning
Om universitetet har lös egendom som inte längre används i den egna verksamheten eller har blivit obrukbar, är det tillåtet med försäljning. Med lös egendom menas förbrukningsvaror, utrustning etc.

Överlåtelse av egendom ska i första hand ske till någon annan institution/avdelning inom myndigheten. Om detta inte är aktuellt kan försäljning till externa intressenter eller anställd personal komma ifråga. Beträffande prissättning av dessa inventarier gäller att universitetet måste uppträda affärsmässigt. Följande kan därför ses som en vägledning:

Lösöre av mindre värde, som är registrerat i anläggningsregistret bör inte säljas till lägre pris  än oavskrivet restvärde. I de fall inventarien är fullt avskrivet alternativt inte är införd i anläggningsredovisningen får bedömning göras av ansvarig chef om vilket pris som ska sättas.  

Om försäljning sker till extern kund utanför universitetet upprättas en kundfaktura på sedvanligt sätt i kundreskontran. Sker försäljning till anställd personal erläggs betalning kontant eller med betalkort i växel/reception. Moms ska inte påföras fakturan vid försäljning av begagnade anläggningstillgångar/inventarier.

Myndigheten ska tillse att programlicenser på såld datautrustning avaktiveras.

Beslut om avyttring ska finnas och underlag skickas till ekonomiavdelningen centralt för bokföring av försäljning och utrangering av anläggningstillgången i Agresso och stöldbegärliga inventarier avregistreras i NILEX av inventarieansvarig på respektive org enh eller annan person med behörighet. I båda registren registreras en kortfattad notering i informationsfältet om orsak till utrangering.

Stöld
Vid stöld ska anmälan ske till säkerhetsansvarig på Camp-service/Förvaltningen som vidare gör en polisanmälan. Kopia på polisanmälan skickas till ekonomiavdelningen centralt för notering om stöld i anläggningsgregistret i avvaktan på fortsatt utredning. I de fall anläggningen/inventarien ej kan återvinnas meddelar Camp-service ekonomiavdelningen respektive behörig person i NILEX att utrangeringen kan verkställas.  I båda registren registreras en kortfattad notering i informationsfältet om orsak till utrangering.

Övrig utrangering
Om en anläggning/inventarie blir obrukbar får ansvarig chef på respektive org enh besluta om kassering. När det gäller avyttring av datorutrustning ska samråd ske med IT-avdelningen.

Beslut om avyttring skickas till ekonomiavdelningen centralt för utrangering av anläggningstillgång i Agresso samt behörig person i NILEX när det gäller stöldbegärliga inventarier.

I båda registren registreras en kortfattad notering i informationsfältet om orsak till utrangering.