7.3.4 Avskrivningsplan

Spara favorit

Mittuniversitetet tillämpar planmässig avskrivning vilket innebär att avskrivningarna görs varje månad under anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningarna aktiveras månaden efter anskaffningstidpunkten. De avskrivningstider som tillämpas vid Mittuniversitetet är 3, 5 och 10 år. Nedanstående avskrivningstider gäller för olika anläggningstyper:

Anläggningstyp                                                                                

  • Datorer och kringutrustning  3 år
  • Materiella anläggningstillgångar 3 år
  • Transportmedel 5 år
  • Kontorsmaskiner, övr presentationsutrustn 5 år
  • Inventarier 10 år
  • Maskiner, tekniska anläggningar 10 år
  • Förbättringsutgifter annans fastighet 10 år

Varje månad görs en avstämning mellan bokföringen i huvudboken och anläggningsregistret i Agresso ekonomisystem. Avstämningen sker på totalbeloppen för anskaffningsvärdena och ackumulerade avskrivningar. Avstämningen sker på ekonomiavdelningen centralt. Ev differenser utreds och åtgärdas.