7.3.3 Immateriella anläggningstillgångar

Spara favorit

En immateriell anläggningstillgång kan definieras som en identifierbar tillgång utan fysisk substans, t ex programvaror, licenser för programvaror (grundavgift vid köp av nytt system) och egenutvecklad IT-system t ex stora administrativa datorsystem som ex LADOK.  Operativsystem som är en integrerad del av datorn räknas som materiell anläggningstillgång eftersom datorn inte kan fungera utan det, medan applikationer är en immateriell anläggningstillgång. Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriell anläggningstillgång och inte utbildningsinsatser för den personal som ska använda systemet.

Anskaffningsvärdet ska uppgå till 100 000 kr exkl moms eller mer. Den ekonomiska livslängden ska beräknas uppgå till minst tre år eller längst 5 år.

För egentillverkade immateriella anläggningstillgångar gäller dessutom att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att denna beräkning dokumenteras. För att påvisa de framtida ekonomiska fördelarna eller servicepotentialen ska en kalkyl upprättas. Ex på kostnader som ska ingå i kalkylen är utgifter för material och tjänster, löner och andra personalkostnader (tidredovisning krävs för nedlagd arbetstid), andra direkta kostnader (t ex lokalkostnader) samt räntekostnader (väsentliga belopp). Inga administrationskostnader eller overheadkostnader får ingå.

Upparbetade kostnader bokförs löpande på respektive kostnadskonto och aktiveras genom omföring på särskilda periodiseringskonton inom de kontogrupper där kostnaderna upparbetats och förs sen till konto för immateriell anläggningstillgång vid bokslut eller så snart anläggningstillgången tas i bruk/drift. Vid driftsättningen registreras sen anläggningstillgången i myndighetens anläggningsregister och avskrivningar aktiveras.