7.3.1 Bestämmelser och förutsättningar

Spara favorit

Enligt ESV:s föreskrifter till 22 § Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring beskrivs att statliga myndigheter ska upprätta och föra register över anläggningstillgångar. Även förbrukningsinventarier som bedöms vara stöldbegärliga ska rapporteras in i registret.

I ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 5 kap 1§ Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag beskrivs vad som menas med anläggningstillgångar.