7.2.1 Redovisning av intäkter

Spara favorit

Inbetalningar bokförs på ekonomiavdelning. Viktigt att klassificering har gjorts mellan bidrag och uppdrag. Vid klassificeringen av projekt är det avtalet som är utgångspunkten. Bedömningen görs utifrån den motprestation som krävs.   

Med bidrag menas medel som universitet mottar av en bidragsgivare, utan att någon motprestation krävs i gengäld. En bidragsgivare kommer inte i åtnjutande av någon särskild förmånsställning 

  • universitetet ska alltid ha ett beslut från eller teckna avtal med bidragsgivaren i ett projekt
  • bidragsmedel ska rekvireras från bidragsgivaren enligt tidplanen i beslutet

Med uppdrag menas verksamhet som universitet bedriver för uppdragsgivare, som ställer särskilda krav på motprestation. En uppdragsgivare har således särskild förmånsställning 

  • universitetet ska alltid upprätta avtal med uppdragsgivaren i ett projekt
  • uppdragsverksamheten regleras av avgiftsförordningen, som föreskriver full kostnadstäckning
  • uppdragsmedel ska faktureras uppdragsgivaren enligt överenskommelsen i avtalet
  • icke - statliga uppdragsmedel ska påföras moms

Övriga intäkter som inte faktureras eller rekvireras kan vara t ex konf. avg., försäljning av kompendier och kurslitteratur, kopiering mm. Underlag för dessa inbetalningar ska omgående skickas till ekonomiavdelningen.