6.6 Avslut av projekt

Spara favorit

Varje projekt har en ansvarig projektledare. Projektledaren är ansvarig för att projektet genomförs inom avtalad kostnadsram. Projektledaren initierar när projektet är slutfört och därmed även ska avslutas i bokföringen. I samband med avslut ska projektet gås igenom och en efterkalkyl i form av en jämförelse mellan budget och det slutliga utfallet ska göras. Dock ej vid smärre belopp. I de flesta fall krävs även en återredovisning till finansiären/uppdragsgivaren.

Alla avdelningar bör löpande se över samtliga sina projekt samt, enligt gällande regler, avsluta icke pågående projekt. Projekt vars verksamhet är avslutad och all extern finansiering är erhållen ska avslutas i bokföringen. Avslut av externfinansierade projekt ska göras samma år som projektverksamheten är avslutad och aktuellt projektsaldo upphör att periodiseras som extern fordran alternativt skuld. Endast pågående projekt ska finnas med i redovisningen.

För avslut av projekt finns särskild bokföringsblankett. Enskilda projekt avslutas alltid direkt mot resultaträkningen. Projektavslut undertecknas alltid av avdelningschef samt för belopp mellan 10 000 kr - 100 000 kr i kombination med fakultetsekonom. För projektavslut som överstiger  100 000 kr undertecknar avdelningschef i kombination med ekonomichef.  För projektavslut över 50 000 kr ska även orsak till över- respektive underskott anges. För underskott över 50 000 kr anges även finansieringsplan.