6.4 Projektkalkylering

Spara favorit

Vid projektkalkylering gäller alltid full kostnadstäckning, oberoende av finansieringsform. Dvs. alla projekt ska bära såväl sina direkta som indirekta kostnader.

Vid projektkalkylering ska gällande kalkylmodell för uppdrag respektive bidrag användas.

För anslagsfinansierade projekt s.k. interna projekt inom kärnverksamhet gäller full kostnadstäckning och uppdragskalkyl enligt ovan ska användas vid beräkning av projektets kostnader.

Inom Mittuniversitetet finns också en fastställd handläggningsordning som alltid ska gälla vid projektansökningar. Se vidare i skrivningen "Handläggningsordning projektansökan".