6.2 Finansiering via externa bidrag eller avgifter/uppdrag

Spara favorit

Ett projekt kan finansieras med externa bidrag eller avgifter (vid uppdrag), s.k. externfinansierade projekt. Externfinansierade projekt särskiljs i bokföringen på olika verksamhetsgrenar samt i kontofält tre på olika verksamhetskoder. Verksamhet 125 (utbildning – övrig beställd utbildning), 130 (uppdragsutbildning), 140 (utbildningsrelaterad verksamhet - övrigt), 221 (forskningsbidrag), 231(forskningsuppdrag).

Graden av motprestation, finansiärens eventuella särställning och finansiärens inflytande i projektplaneringen är faktorer som avgör om finansieringen ska klassificeras som bidrag eller uppdrag. I ett bidragsfinansierat projekt tillfaller inte resultatet bidragsgivaren med äganderätt – vilket det gör i ett uppdragsfinansierat projekt. Klassificeringen av ett nytt projekt måste göras redan i samband projektansökan/projektkalkyleringen. 

Bidrag
Enligt regleringsbrevet får universitet och högskolor disponera de bidrag som erhålls från externa finansiärer.

Forskningsprojekt är ofta bidragsfinansierade, vilket innebär att en finansiär lämnar ett bidrag till ett forskningsarbete inom något specifikt område. Kriterier för bidragsverksamhet är exempelvis att:

 • bidragsgivaren ställer inga krav på motprestation, såsom exempelvis att vissa resultat ska uppnås eller dispositionsrätt till resultatet. Om bidragsgivare önskar erhålla en rapport eller annan dokumentation över uppnått resultat inom den verksamhet som finansieras, innebär detta inte att en motprestation föreligger
 • universitetet har det avgörande inflytandet över den forskning som genomförs
 • universitetet kan fritt publicera resultatet
 • äganderätten till resultatet tillfaller forskaren

I samband med bidragsfinansiering av projekt ska universitetet alltid ha ett beslut från eller teckna avtal/kontrakt med bidragsgivaren.

För bidrag gäller full kostnadstäckning och aktuell bidragskalkyl ska användas. Se vidare under avsnitt 6.4

Bidragsmedel ska rekvireras eller erhålls exempelvis månatligen från bidragsgivaren enligt gällande tidplan i beslutet.

Bidragsprojekt återfinns i bokföringen i kontofält tre på verksamhetskoderna:

 • 140, som avser utbildningsbidrag
 • 221, som avser forskningsbidrag 

Avgifter/uppdrag
Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrevet. I regleringsbrevet bilaga 13 framgår att Mittuniversitetet även har rätt att ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom centrumbildningen Nationellt Vintersportcentrum.

Med avgifter avses ersättning för uppdrag som universitet bedriver för uppdragsgivare, som ställer särskilda krav på motprestation. En uppdragsgivare har således en särskild förmånsställning. Kriterier på uppdragsverksamhet är exempelvis att:

 • extern part har tagit initiativ till uppdraget
 • finansiering erhålls på grund av lämnad offert med specificerat uppdrag
 • resultatet tillfaller uppdragsgivaren med äganderätt
 • uppdragsgivaren har inflytande över hur forskningsarbetet ska genomföras
 • uppdragsgivaren vill granska, ändra eller skydda resultatet vid publicering

I samband med uppdragsprojekt ska universitetet alltid upprätta avtal/kontrakt med uppdragsgivaren.

Uppdragsverksamhet regleras av avgiftsförordningen vilket bl. a innebär att priset ska fastställas så att full kostnadstäckning från uppdragsgivaren uppnås för projektet. Vid uppdrag skall aktuell uppdragskalkyl användas. Se vidare under avsnitt 6.4.

Uppdragsmedel ska faktureras uppdragsgivaren enligt överenskommelsen i avtalet och för icke-statliga uppdragsmedel ska moms påföras.

Avgifter särredovisas i årsredovisningen i en separat avgiftstabell och uppdragsprojekt återfinns i bokföringen i kontofält tre på verksamhetskoderna:

 • 125, som avser beställd utbildning som genomförs åt annat lärosäte enligt avtal/överenskommelse med det svenska lärosätet eller med ett annat utländskt lärosäte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Hos köpande lärosäte klassificeras detta som grundutbildning och studenter har därmed antagits, registrerats i Ladok samt finansieras med statliga anslag eller statsbidrag.
 • 130, som avser uppdragsutbildning dvs. utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild och som uppdragsgivaren utser deltagarna till.
 • 140, som avser övriga utbildningsuppdrag
 • 231, som avser uppdragsforskning
 • inom verksamhet 110 finns fr.o.m. 2011 projekt för avgifter för utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter.

I de fall utbildning ges som lärosätet ger inom ramen för yrkeshögskola, kvalificerad yrkesutbildning eller utbildning inom företagshälsovård som ett lärosäte genomför på uppdrag av Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård, ska även detta särskiljas på separat verksamhet.

Sammanfattning bidrag, uppdrag 

Sammanfattning bidrag, uppdrag

 Sammanfattning bidrag, uppdrag i PDFLyssna