5.2 Mittuniversitetets budgetprocess

Spara favorit

 Mittuniversitet budgetarbete är kopplat till statens budgetprocess och inleds när budgetunderlag med intäkter och kostnader upprättas i början av året (år 0) för år 1-3. I budgetunderlaget redovisas utfall för år -1 samt aktuell budget för innevarande år d v s år 0. Anslagen för år 1-3 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (s.k. grundutbildning) samt forskning och forskarutbildning beräknas enligt förslag i gällande budgetproposition.

Det interna budgetarbetet för år 1 fortsätter sedan i början av år 0 med att de första planeringsförutsättningarna upprättas. Inledningsvis fastställs budgettidplanen som upprättats preliminärt i slutet av året innan. Även preliminära nettoanslag beräknas och fördelas per fakultet och vidare per avdelning. Ramar för universitetsgemensam stödverksamhet d v s för förvaltning, bibliotek samt kommunikation och samverkan (KOM/SAM) beräknas också. I maj-juni fortsätter arbetet med att beräkna övriga budgetförutsättningar såsom procentpåslag för löneökning, lönekostnadspåslag (sociala avgifter s.k. LKP), inledande beräkningar för interhyran. Budgetanvisningar och bilagor upprättas och i början av september börjar samtliga avdelningar upprätta sina budgetar i verktyget Hypergene. Aktuella tidplaner och anvisningar återfinns under Ekonomiavdelningen och webbsidan för "Budget och prognos".

Regleringsbrevet erhålls vanligtvis 20 september och därefter kan slutliga nettoanslag per fakultet och avdelning beräknas.

Budgetarbetet pågår under september och in i oktober. Därefter genomförs budgetdialoger med samtliga avdelningar och sedan per summeringsnivå (respektive fakultet samt förvaltning, kommunikation/samverkan samt bibliotek).

Slutlig budget för Mittuniversitetet beslutas på universitetsstyrelsens möte i december. Beslutad budget och förutsättningar för årets sammanställs i budgetårets dokumentation s.k. "Verksamhetsplan och budget".

Under löpande budgetår upprättas prognoser. Prognoser har tidigare år upprättats varje kvartal och för 2016 gjordes en prognos på våren. Antal prognoser per år kan komma att ändras för kommande år. Löpande under året görs även uppföljning av utfall mot budget och prognos.