5.1 Statens budgetprocess

Spara favorit

Statens budgetprocess beskrivs kortfattat på regeringens hemsida. Se vidare i länk nedan; http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budgetprocessen-steg-for-steg/

I början av året lämnar alla statliga myndigheterna in sina budgetunderlag till sitt departement där de beräknar hur stora utgifterna väntas bli de kommande tre åren. Därefter sammanställer alla departement sina myndigheters underlag och gör konsekvensberäkningar som lämnas in till Finansdepartementet. En samlad bild av hur stora statens utgifter och inkomster väntas bli de kommande åren växer fram.

I mitten av april lämnar regeringen en ekonomisk vårproposition (VP) till riksdagen som innehåller vad regeringen vill göra de kommande åren med utgångspunkt från de ekonomisk-politiska målen och givet det ekonomiska läget och budgetläget. Den ekonomiska vårpropositionens innehåll utgör därmed ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition.

På hösten överlämnar regeringen sin budgetproposition (BP) till riksdagen. BP lämnas senast den 20 september varje år förutom vid valår då budgeten får lämnas senare. Dock senast den 15 november. I budgetpropositionen föreslår regeringen en finansplan samt beräknar statens inkomster och hur statens utgifter ska fördelas mellan olika verksamheter.

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven anger hur stor del av anslagen myndigheten får använda och villkoren för användningen. I regleringsbreven kan regeringen vid behov begära specifik resultatinformation. Regleringsbreven innehåller en årlig ekonomisk styrning av myndigheterna som kompletterar den mer långsiktiga styrningen i myndighetens instruktion. För utgiftsområde 16 som avser utbildning och forskning upprättas dels ett gemensamt regleringsbrev för samtliga lärosäten samt ett specifikt per lärosäte. 

När budgeten fastställts och budgetåret inletts kan oförutsedda behov uppkomma. Om regeringen anser att statens budget behöver ändras till följd av detta kan regeringen lämna ett förslag om detta till riksdagen i form av en så kallad ändringsbudget. Dessa läggs normalt fram två gånger per år, i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen lämnas en proposition med förslag till vårändringsbudget (VÄB) och i anslutning till budgetpropositionen lämnas en proposition med förslag till höständringsbudget (HÄB). Vid särskilda skäl, exempelvis vid en ekonomisk kris, kan en proposition med förslag till ändringsbudget lämnas även vid andra tillfällen.

Efter avslutat budgetår ska myndigheterna senast den 22 februari lämna sina årsredovisningar till regeringen. En årsredovisning innehåller information om både ekonomi och verksamhet. Den omfattar en redogörelse för hur myndigheten använt tilldelade medel samt hur myndigheten lyckats nå de mål och genomföra de uppgifter som regeringen angett för dess verksamhet. Riksrevisionen, som är en myndighet under riksdagen, granskar myndigheternas verksamhet och årsredovisningar och lämnar revisionsberättelser och eventuella rapporter till regeringen. Riksrevisionen har till uppgift att granska verksamheten vid de myndigheter som lyder under regeringen.