4.6 Motpart

Spara favorit

I kontofält 5 anges motpart. Fältet används när Mittuniversitetet köper/säljer av andra statliga myndigheter. Ekonomiavdelningen fyller i fältet med rätt kod i samband med bokföring av leverantörsfaktura eller fakturering. I samband med delårsbokslut och årsbokslut skall de inomstatliga mellanhavandena stämmas av och rapporteras in till ESV (Ekonomistyrningsverket). 

Fältet används också för att lättare att ta fram statistik till t. ex. SCB och Verket för högskoleservice (VHS). När Ekonomiavdelningen bokför inbetalningar från olika finansiärer kodas de samtidigt in i grupper som överensstämmer med SCB:s och Verket för högskoleservice (VHS)inrapporteringsmall.