4.2 Redovisningsplan

Spara favorit

Redovisningsplanens struktur skall underlätta framtagande av olika dokument i årsredovisningen t. ex. resultaträkningen, balansräkningen, anslagsredovisningen och finansieringsanalys. 

Redovisningsplanen består av en kontoplan och en objektplan. Kontoplanen avser i huvudsak den externa redovisningen medan den interna redovisningen finns i objektplanen. Kontoplanen är i princip utformad efter samma principer som en statliga baskontoplanen. Objektplanen har utformats efter myndighetens behov av ekonomisk information på olika nivåer.

Kontoplan

Kontoklass, konto

 1. Tillgångar, konto

 2. Skulder och myndighetskapital, konto

 3. Verksamhetens intäkter, konto

 4. Personalkostnader, konto

 5. Kostnader för lokaler, övriga driftskostnader, konto

 6. Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgång, konto

 7. Uppbörd, Transferering, konto

 8. Årets kapitalförändring,, konto

 9. Interna intäkter och kostnader

Objektplan

 • Indelning efter budgetansvar: Avdelning, Org.enhet

 • Funktionell indelning: Verksamhetsgren Aktivitet, Verks Aktiv

 • Övrig indelning: Anläggningar Motpart, Anl.nr Kod