4.1 Redovisningens syfte och principer

Spara favorit

Bokföringsförordningen som reglerar vår redovisning finns bl a i EA-handboken som ges ut av ESV.

Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av balans- och resultaträkning som föreskrivs i bokföringsförordningen. Kontoplanen skall även utformas på ett sådant sätt att kraven i bl a bokföringsförordningen, anslagsförordningen och förordningen om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning kan uppfyllas.  

Syftet med redovisningen är att ge underlag för beslutsfattande, såväl inom som utom Mittuniversitetet. Redovisningen skall följa god redovisningssed utifrån § 2 i bokföringsförordningen. För att möjliggöra en rättvisande redovisning av intäkter och kostnader tillförs samtliga fordringar och skulder bokföringen.