2.1.4 Redovisning

Spara favorit

Förordning om myndigheters årsredovisning m m
I Förordning om myndigheters årsredovisning m m finns bestämmelser om den resultatredovisning som ska ingå i myndighetens årsredovisning. I denna förordning regleras vilka delar som årsredovisning och delårsrapport ska bestå av samt vad budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning ska innehålla. Här bestäms också att årsredovisning och delårsrapport ska skrivas under av myndighetens chef och styrelse samt de datum årsredovisning, delårsrapport, budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning senast ska lämnas till regeringen. 

Bokföringsförordning
I bokföringsförordningen regleras, bland annat, myndigheternas löpande bokföring, rapporteringen till riksredovisningen samt årsbokslutets innehåll och uppställningsform. Här anges också grunderna för periodisering samt hur olika poster under balansräkningen ska definieras.

Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem
Här specificeras vilka övergripande krav ett ADB-baserat system för bokföring ska uppfylla.

Förordning om premier för statens avtalsförsäkringar 
En myndighet skall betala premier för sina anställdas förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen. Pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet.