2.1.3 Betalnings- och räntefrågor

Spara favorit

Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
I denna förordning föreskrivs att en statlig myndighet ska använda Riksbanken eller Postgirot för in- och utbetalningar samt att myndighetens likvida medel ska vara placerade i Riksbanken eller på konto i Riksgäldskontoret. 

Förordning om hantering av statliga fordringar
Här bestäms att en myndighet ska tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster. Här finns också bestämmelser om fakturering, dröjsmålsränta, bevakning och indrivning. Mittuniversitetets och bestämmelser kring detta finns beskrivna i avsnitten fakturering samt betalningsbevakning och inkassoverksamhet 

Räntelag
I denna lag anges att dröjsmålsränta utgår från förfallodagen om den är bestämd i förväg. Om förfallodagen ej är bestämd i förväg utgår dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter kravets framställande. Här stadgas också att dröjsmålsränta beräknas efter en räntefot som motsvarar Riksbankens diskonto + 8 procentenheter. Ytterligare information finns i avsnittet om betalningsbevakning och inkassoverksamhet