2.1.2 Finansiering

Spara favorit

Regleringsbrev
Via regleringsbrevet tilldelar myndigheterna rätten att disponera anslag på statsbudgeten. I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges gemensamma bestämmelser rörande verksamhet och återrapporteringskrav samt finansiering. För varje myndighet anges förutom anslagsbelopp även vilka krav på återrapportering samt de särskilda åtaganden som ska genomföras. Enligt regleringsbrevet har universitet och högskolor rätt att mot avgift bedriva uppdragsutbildning och uppdragsforskning, 

Anslagsförordning
I förordningen regleras myndigheternas dispositionsrätt till olika typer av anslag samt hur avräkning mot anslag och inkomsttitlar ska göras. Här regleras också anslagsmedlens utbetalning till myndigheterna samt i vilka fall återbetalningsskyldighet kan bli aktuell.

Kapitalförsörjningsförordning
Kapitalförsörjningsförordningen innehåller bestämmelser om finansiering av anläggningstillgångar och rörelsekapital, låne- och kreditramar, leasing samt likvida medel. Dessutom regleras hur över- eller underskott från avgiftsbelagd verksamhet får disponeras.

Avgiftsförordning
Enligt denna förordning har alla myndigheter rätt att mot avgift tillhandahålla, till exempel kompendier, kurser och konferenser samt lokalvård om denna verksamhet är tillfällig eller av mindre omfattning. I förordningen anges att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Ytterligare information om hur avgifter kan tas ut finns i avsnittet om avgifter/prissättning.

Tjänsteexportförordningen
Denna förordning gäller för myndigheter som bedriver tjänsteexport. En myndighet får ta tillvara möjligheterna att inom eller utom riket marknadsföra sina tjänster för en utländsk marknad, men det måste ligga inom myndighetens uppgift enligt lagförordning eller instruktion. 

Donationsförordningen 
Förordningen innehåller bestämmelser om mottagande och förvaltning av donationer samt åtagande att förvalta en stiftelse. 

Förordning om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt
Här beskrivs hur myndigheter får rekvirera ingående mervärdesskatt. I denna förordning finns även bestämmelsen att universitet och högskolor och kulturmyndigheter ska betala in den så kallade momskompensationen. Ytterligare information om hur universitetet hanterar ingående moms finns i kapitlet om mervärdesskatt.