10.5 Modell för fördelning lokalkostnader

Spara favorit

 I SUHFS redovisningsmodell för full kostnadstäckning betraktas lokalkostnader i kärnverksamheten som direkta kostnader på kostnadsbärarna. Lokalkostnad för stödverksamhet räknas som indirekt kostnad.

Beräkning av internhyreskostnad utgår från verkliga lokalkostnader och årskostnaden för lokalhyran baseras på den förhyrda ytan och det interna kvadratmeterpriset. Externa hyresintäkter ska medräknas och reducerar interhyran. Internhyran per kvadratmeter beräknas på central nivå på universitetets fastighetsavdelning.

Universitetets interna årskostnad per kvadratmeter för lokaler beräknas från och med 2013 enligt nedan:

  • Total hyreskostnad inklusive tillfälliga lokaler
  • Media kostnader (el, vatten, värme, kyla etc) på alla nivåer
  • Reparationer och underhåll
  • Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
  • Bevakning, larm/skalskydd
  • Förprojektering
  • Lokalvård
  • Lokaltillbehör
  • Intäkter extern uthyrning

Interndebitering av lokaler utgår från faktiskt nyttjade lokaler samt aktuell årskostnad per kvadratmeter.  Universitetets fastighetsavdelning debiterar organisatoriska enheter inom kärn- och stödverksamhet för faktiskt nyttjade lokaler. Inom stöd- och kärnverksamhet fördelas sedan lokalkostnader till rätt verksamhet och aktivitet. Från och med 2014 fördelas kontorskostnader automatiskt i redovisningssystemet via ett procentuellt påslag på lön. Övriga lokalkostnader fördelas manuellt till aktuell verksamhet och aktivitet. I årskostnaden per kontor inräknas kostnad för verksamhetens gemensamma rum såsom kopieringsrum, fikarum etc. Detta innebär att årskostnaden per organisatorisk enhet varierar inom universitetet.