10.2.2 Kort om modellen

Spara favorit

Den nya redovisningsmodellen innebär i korthet att kostnaderna uppdelas efter var de genereras samt hur de finansieras. Kostnader inom kärnverksamhet har direkt koppling till de aktiviteter (utbildning och forskning) som genomförs och skall därför bokföras direkt i denna verksamhet på t ex projekt eller ämnen. Kostnader inom kärnverksamheten finansieras av anslag alternativt av externa bidrag eller avgifter för uppdrag.

Kostnader inom stödverksamhet är gemensamma för flera aktiviteter och skall på ett enhetligt sätt fördelas på kärnverksamheten.  En enhetlig redovisningsmodell innebär att alla finansiärer inom utbildning och forskning på ett rättvist sätt finansierar sin andel av stödverksamhetens kostnader.

10.2.2.1 Procentuellt påslag på direkt lön
Personalkostnader för forskning och undervisning utgör en stor del av kostnaderna inom kärnverksamheten och Mittuniversitetet har därför valt att fördela stödverksamhetens kostnader på kärnverksamheten via ett procentpåslag på direkta löner inom undervisning och forskning.

10.2.2.2 Uppdelning på utbildning och forskning
Kostnader för stödverksamhet skall uppdelas på kärnverksamheterna i relation till dess koppling till utbildning respektive forskning .  Detta innebär att det blir olika procentuella påslag för finansiering av stödverksamhet inom utbildning respektive forskning.

10.2.2.3 Fakultetsspecifika påslag
Från och med 2011 fram till 2012 har  institutionsspecifika påslag använts för full kostnadstäckning inom utbildning respektive forskning. Under 2013 genomfördes en omorganisation där bland annat institutioner delats upp i avdelningar baserade på ämnen och fakultetsgemensam administration går samman med avdelningsgemensam administration. Detta medförde att institutionsspecifika påslag från och med 2013 ersätts med fakultetsspecifika påslag.

Organisationsförändringen under 2013 innebar vidare att i kostnaderna för universitetsgemensam stödverksamhet inräknas förvaltning och bibliotek . Dessa kostnader fördelas på kärnverksamheterna d v s på samtliga fakulteter. Fördelning per fakultet utgår från direkt lön per fakultet inom utbildning och forskning. På fakultetsnivå adderas kostnader för fakultetsgemensam stödverksamhet, som från och med 1 pril 2013 även inkluderar avdelningsgemensam stödverksamhet.  För respektive fakultet beräknas därefter fakultetsspecifika påslag utbildning respektive forskning för full kostnadstäckning.

10.2.2.4 Specifikation av stödverksamhetens kostnader i projektkalkyl
Samtliga kostnader inom stödverksamheten ska enligt SUHFs modell sidoordnat från bokföring beskrivas/specificeras på ett enhetligt sätt och fördelas på utbildning och forskning enligt ovan.  De indirekta kostnaderna skall specificeras efter vilken typ av administrationskostnad som avses.  Specifikationen görs i sex olika funktioner.

  1. Ledning
  2. Utbildnings- och forskningsadministration
  3. Ekonomi- och personaladministration
  4. Infrastruktur och service
  5. Bibliotek
  6. Nivåspecifikt mm