10.2.1 Definitioner

Spara favorit

Den nya redovisningsmodellen innebär att kostnader definieras samt hanteras på ett enhetligt sätt mellan och inom lärosäten. Kostnaderna beskrivs efter var de uppstår samt hur de finansieras;

Kärnverksamhet:           
All verksamhet som bedrivs vid universitetet i syfte att uppfylla det övergripande verksamhetsmålet och som inte är att betrakta som stöd eller  ledning. Här ingår forskning och forskarutbildning, grundläggande och avancerad utbildning samt samverkan.

Stödverksamhet:                 
De gemensamma aktiviteter som bedrivs av stöd- och ledningsfunktionerna på olika nivåer, d v s universitetsgemensam och fakultetsnivå. Till universitetsgemensam stödverksamhet räknas förvaltning, fakulteter samt bibliotek.

Direkta kostnader:             
Direkta kostnader uppstår och är direkt kopplade till en aktivitet. Exempel på direkta kostnader är löner, material, lokaler som uppstår och är direkt kopplade till att en aktivitet genomförs.

Indirekta kostnader:      
Indirekta kostnader fördelas via påslag på aktiviteter inom kärnverksamheten. Dessa kostnader kan inte kopplas till en bestämd aktivitet utan är gemensam för flera eller samtliga aktiviteter. Exempel på indirekta kostnader är gemensam administration (stödverksamhet).

Indirekta kostnader fördelas till kärnverksamhet via en fördelningsnyckel.

En översyn av Mittuniversitetets kostnader har gjorts för enhetlig klassificering av kostnader enligt ovan.