10.1 Inledning

Spara favorit

 Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF har under 2007 arbetat fram en redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader. Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll samt stödjer högskolans behov av tillförlitliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och kontroll. Modellen bygger på allmänt erkänd kalkylteori och begrepp.

SUHF tog i november 2007 beslut att rekommendera sina medlemmar att införa den nya redovisningsmodellen.  Mittuniversitetet beslutade 2009-07-02, Dnr MIUN 2009/1145, att införa SUHF´s redovisningsmodell från och  med  2011. En projektgrupp, styrgrupp samt referensgrupp tillsattes under 2009-2010 för införande och anpassning av modellen till Mittuniversitetets verksamhet.

Den nya redovisningsmodellen innebär att alla universitets- och institutionsgemensamma kostnader (sk. stödverksamhet) ska finansieras av aktiviteter inom kärnverksamheterna utbildning och forskning. Samtliga gemensamma kostnader fördelas på utbildning respektive forskning utifrån kopplingen till dessa verksamheter. Kostnaderna finansieras via ett procentuellt påslag på löner inom utbildning och forskning. Under 2011-2012 beräknades institutionsspecifika påslag för full kostnadstäckning inom utbildning respektive forskning. I samband med universitetets omorganisation under 2013 ersätts de institutionsspecifika påslagen med fakultetsspecifika från och med 2013.

SUHFs redovisningsmodell reglerar även hur lokalkostnaderna för internhyra ska beräknas. I kapitel 2-4 nedan beskrivs mer om modellen för indirekta kostnader och i kapitel 5 beskrivs universitetets modell för internhyra.