Information om studieavgifter

Spara favorit 18 sep september 2019

Sverige beslutade år 2010 att införa anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Avgifterna införs vid anmälan till utbildningar på grund- och avancerad nivå som startar efter den 31 juli 2011. Mittuniversitetet tilldelas via Internationella programkontoret medel för stipendier som studieavgiftsskyldiga studenter kan ansöka.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften fastställs av regeringen och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) på uppdrag av landets lärosäten. Studenten erlägger en anmälningsavgift på 900 kr vid ansökningstillfället på University Admissions. 

Studieavgift
Den ekonomiska modell som ligger till grund för framtagande av studieavgifterna utarbetas av varje enskilt lärosäte. Principen om full kostnadstäckning gäller (SFS 2010:543). Alla utbildningar vid Mittuniversitetet är prissatta.

I studieavgiften har studenten tillgång till lärarledd undervisning samt tillgång till bl a datasalar, studievägledning och studenthälsovård. I avgiften ingår dock inte levnadsomkostnader och kurslitteratur.

Undantag från studieavgiftsskyldighet
Enligt SFS 2010:543 framgår ett antal kriterier för undantag för studieavgiftsskyldighet.

Betalning

När studenten har fått antagningsbeskedet ska studieavgiften betalas. När betalning av studieavgiften har inkommit till Mittuniversitetet är studenten formellt antagen för studier. Därefter slutför Migrationsverket handläggningen av uppehållstillståndet.

Mittuniversitetet fakturerar terminsvis genom att studenten får en faktura via e-post. Studieavgiften måste vara betald senast den på fakturan angivna betalningsdagen.

Återbetalning
Regler/rutiner för återbetalning finns framtagen, se högra kolumnen.

Stipendier
Student som har tilldelats stipendium enligt särskilt tilldelningsbeslut, kommer att få terminsavgiften justerad med tilldelat stipendium.