Forskningsmedel för nyttiggörande och innovation

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Hösten 2015 utlyste universitetsledningen 4 miljoner kronor till forskning med stor potential att skapa nytta och värde i samhället. Utlysningen kallades "Forskningsdriven Innovation" och många ansökningar med hög nyttiggörandepotential lämnades in. Åtta forskningsprojekt fick medel.

Grundtanken bakom utlysningen var att stimulera nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och bidra till ett relevant idéflöde till det egna holdingbolaget, Miun Holding AB. De forskargrupper som fick medel erbjöds att överlåta ansvaret att driva en kommersiell nyttiggörandeprocess till universitetets holdingbolag. 

Miun Holding AB:s styrelse utgjorde bedömargrupp i urvalsprocessen. Tack vare att utlysningen grundade sig på OECD:s breda definition av innovation lockade den sökanden från båda fakulteterna och en spännvidd av olika ämnen. Det visar att universitetets forskning har potential att utgöra grunden till många innovativa produkter, tjänster eller processer, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Här skapas värden som både har ekonomisk, social och miljömässig karaktär.

2015 års omgång av utlysningen "Foskningsdriven Innovation" var ett försök som nu följs upp och utvärderas. De tilldelade medlen ska vara förbrukade senast 2017-12-31.

Kontakt Östersund

Sven Wadman
Miun Innovation
Campus Östersund
010-142 85 84

Kontakt Sundsvall

Sten Wigert

Sten Wigert
Miun Innovation
Campus Sundsvall
010-142 79 81

Miun Holding AB

Holdingbolaget kan förvärva aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Mittuniversitetet.

Läs mer om holdingbolaget