2.4 Att tänka på för studenter

Spara favorit

Huvudregeln är att äganderätten till patenterbara uppfinningar som studenten gör tillfaller studenten. Studenter är inte anställda och omfattas varken av LAU eller av Uppfinnaravtalet. Detta innebär att om studenten genomför sitt examensarbete inom ramen för exempelvis ett projekt hos ett företag äger studenten rättigheterna till de uppfinningar denne skapar själv eller tillsammans med andra.

Det är vanligt att företag, innan ett projekt inleds, vill ingå ett avtal med studenten om rätten till resultatet av projektet inklusive uppfinningar. Ett sådant avtal innebär ofta att studenten överlåter alla sina rättigheter till det som denne kan komma att bidra med till företaget och förbinder sig att inte avslöja något som kommer fram under projektet för utomstående. Ett sådant avtal ingår studenten med företaget ifråga, universitetet kan inte ingå ett sådant avtal för studentens räkning. Denna typ av avtal innehåller också ofta bestämmelser som begränsar studentens möjligheter att publicera material som har samband med projektet. Anledningen till detta är att företaget vill förhindra att det nyhetskrav som gäller för patent äventyras. För studenten är det viktigt att försäkra sig om att denne har möjlighet att faktiskt publicera sitt examensarbete. Om studenten har tänkt använda sig av projektarbetet för sitt examensarbete men företaget inte kan tänka sig tillåta studenten att publicera material som har samband med projektet bör deltagandet i projektet anses olämpligt. Det bästa för studenten kan istället vara att försöka hitta ett annat projekt som tillåter publicering så att examensarbetet inte blir lidande.

Studenter som involveras i projektarbeten hos företag kan också anställas av företagen under tiden för projektarbetet. Studenten omfattas då av LAU eller Uppfinnaravtalet och företagen får därmed rätt till uppfinningar som studenten gör. Även i dessa fall är det viktigt att studenten har möjlighet att publicera material som har samband med projektet om projektet utgör grunden för ett examensarbete.