2.1 Vad är patentskydd?

Spara favorit

Ett patent beskriver en teknisk lösning på ett problem. Ett beviljat patent ger patentinnehavaren rätt att hindra andra från att kommersiellt nyttja uppfinningen i maximalt 20 år i ett visst geografiskt område. Uppfinningen blir en så kallad immateriell tillgång som innehavaren bestämmer över, exempelvis genom egen exploatering, överlåtelse eller upplåtelse. Ingen annan får tillverka, sälja eller importera den patentskyddade lösningen utan patentägarens tillstånd. Det finns tre krav för att en uppfinning ska vara patenterbar; nyhet, uppfinningshöjd och att tekniken ska kunna tillgodogöras industriellt.

Nyhet – Tekniken får inte vara känd någonstans i världen innan en patentansökan lämnas in.

Uppfinningshöjd – Det måste finnas en väsentlig skillnad mellan den nya tekniken och den kända tekniken. Det ska inte vara uppenbart eller nära till hands för en expert inom området att utveckla samma tekniska lösning.

Tillgodogöras industriellt – Ett industriellt tillgodogörande innebär att uppfinningen ska vara en teknisk lösning på ett problem samt kunna vara reproducerbar, tillverkningsmässigt och/eller användningsmässigt.

Patent beviljas normalt inte för upptäckter, teorier eller renamatematiska metoder, inte heller för konstnärliga verk eller metoder för intellektuella prestationer samt spel, affärsmodeller, datorprogram utan direkt teknisk verkan eller för presentationer av information. Patent beviljas inte heller för medicinska behandlingar (kirurgi, terapi och diagnostisering) avsedd att utövas på människor eller djur.