5.3 Projekt-/överlåtelseavtal

Spara favorit

Genom ett projekt-/överlåtelseavtal ser företagen oftast till att äganderätten till det som lärare, annan av universitet/högskola anställd personal eller studenter skapar i samband med ett projekt eller ett samarbete överlåts till företaget.

Ibland kräver företaget inte äganderättövergång, utan istället kan företaget vilja ha en nyttjanderätt till det som skapas inom ramen för projektet. Med anledning av att dessa avtal kan se mycket olika ut och innebära vitt skilda saker för lärare, annan av universitet eller högskola anställd personal eller studenter är det viktigt att noga överväga bland annat vilka begränsningar som gäller för publicering, vilken ersättning som ska utgå och vilken äganderätt och/eller nyttjanderätt respektive part får.