5.2 Sekretessavtal

Spara favorit

I samband med forskningsprojekt eller andra typer av projekt som lärare, studenter eller annan av universitet eller högskola anställd personal deltar i tillsammans med företag är det mycket vanligt att företagen vill att deltagarna undertecknar ett sekretessavtal. Om inte annat ingår det ofta sekretessbestämmelser i andra typer av avtal som är vanligt förekommande med anledning av forskningsprojekt eller andra projekt i samarbete med företag. Anledningen till detta är främst att företagen vill att det nyhetskrav som gäller för eventuellt patenterbara uppfinningar inte ska äventyras men också att företagshemligheter som företaget har hålls hemliga. Andra orsaker är givetvis att företagen vill säkerställa att de investeringar som de gjort i forskningsprojekt inte kommer utomstående till del kostnadsfritt.

Vanligtvis innebär sekretessavtalet att avtalspart inte får för utomstående delge det som kommer fram i samband med eller inom ramen för det specifika projektet. Det åtagande som avtalspart gör genom ett sekretessavtal innebär exempelvis att ens möjligheter att publicera material innehållande information om projektet begränsas. Av denna anledning är det viktigt att student/lärare/forskare vet hur detta kan komma att påverka ens möjligheter att publicera material som tar utgångspunkt i projektet/samarbetet som sådant.

För studenter är det viktigt att säkerställa att denne har möjlighet att publicera sitt examensarbete. För lärare och för annan av universitet eller högskola anställd personal kan det vara viktigt att ha möjlighet att publicera vetenskapliga artiklar och liknande material som även har ett stort samhälleligt värde. Det är således bra att känna till att ett sekretessavtal kan skrivas på ett sätt som faktiskt möjliggör en publicering även om en sådan publicering måste ske under vissa specifika förutsättningar, såsom att innehållet i en sådan publicering först måste stämmas av med företaget eller att publicering endast får ske efter en viss tid under vilken företaget har möjlighet att ansöka om patent.

Det kan ibland uppstå situationer då en person har en skyldighet, exempelvis enligt lag eller myndighetsbeslut, att röja viss information som kan omfattas av sekretessbestämmelsen. Sådant röjande ska inte ses som ett brott mot avtalet. För att det inte ska råda någon osäkerhet kring detta är det dock viktigt att en skrivning om detta finns med i avtalet.