4.2 Att tänka på för lärare/forskare/doktorander

Spara favorit

såvida det inte gäller datorprogram och läraren har som uppgift att skapa datorprogram då upphovsrätten istället tillfaller universitetet/högskolan (såvida inget annat avtalats).

Lärares publicering av vetenskapliga artiklar har ett stort värde för samhället och det är således viktigt att sådan publicering kan ske och att det finns incitament för lärare att fortsätta med sådan publicering. Incitament i denna del kan vara att läraren får möjlighet att själv bestämma hur dennes verk ska hanteras och delges omvärlden. Med tanke på hur rättighetsfördelningen förhåller sig mellan lärare och universiteten avseende uppfinningar kan den felaktiga slutsatsen dras att upphovsrättsligt skyddade verk också tillfaller läraren. Fördelningen av rättigheterna till de upphovsrättsligt skyddade verken mellan lärare och universiteten/högskolorna fungerar på samma sätt som det gör för ett vanligt anställningsförhållande. Detta innebär att universiteten/högskolorna har en från lärarna avledd rätt till de upphovsrättsliga verken.

På samma sätt som för ett vanligt anställningsförhållande kan anställningsavtalet eller annat avtal reglera om läraren eller universitetet har äganderätt till upphovsrätten till verk som skapas inom ramen för lärarens arbete och hur dessa verk kan nyttjas av universitetet/högskolan. Om läraren fått i uppdrag att ta fram material som ett led i sin anställning och då läraren på något sätt kompenserats för detta arbete är det vanligt att upphovsrätten till detta material, i alla fall till viss del, går över till universitetet/högskolan. Universitetet/högskolan kan således använda sig av detta material inom ramen för universitetets/högskolans verksamhet och för det ändamål som material tagits fram och detta utan lärarens tillstånd.

Gällande datorprogram övergår alla rättigheter som huvudregel till arbetsgivaren om det ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter att ta fram datorprogram. Gällande lärare är dock rättsläget något oklart vilket innebär att bestämmelsen i Upphovsrättslagen avseende datorprogram ska tolkas relativt snävt. Det är i dessa fall viktigt att söka vägledning i anställningsavtalet, branschpraxis eller sedvänja.

Då lärare ofta är delaktiga i studenters examensarbete och även i stora delar kan ge i uppdrag till studenter att besvara vissa av läraren uppställda frågor kan läraren i vissa fall även ha vissa rättigheter till studentens verk. Om inte annat kan studenten i vissa fall vara beroende av lärarens upphovsrätt om studentens verk bygger på en artikel eller något annat verk som läraren skapat.