4.4 Att tänka på för studenter

Spara favorit

Huvudregeln är att upphovsrätten till det som studenten skapar tillfaller studenten. Om studenten har en anställning vid sidan av sina studier tillfaller i vart fall viss nyttjanderätt företaget. För det fall studenten har ingått avtal gäller vad som sägs i detta.

I de fall studenten endast följer en lärares instruktioner eller bygger sitt examensarbete på en lärares upphovsrättsligt skyddade verk kan studentens upphovsrätt vara beroende av lärarens upphovsrätt. Detta innebär att studenten inte kan utnyttja sitt verk genom att framställa exemplar eller göra verket tillgängligt för allmänheten utan lärarens godkännande.

Om studenten deltar i ett projekt med ett företag som en del i sitt examensarbete och väljer att ta med material som har samband med detta projekt kan studentens möjligheter att utnyttja sitt upphovsrättsliga verk begränsas av sekretessåtagande mellan företaget och studenten. Det är därför viktigt att studenten tar hänsyn till vilka avtal som denna har ingått med företaget och vad det kan ha för konsekvenser för studentens möjligheter att utnyttja sitt upphovsrättsligt skyddade verk.

Som berörts tidigare är det inte ovanligt att företag inför ett projekt faktiskt anställer studenter för deltagandet i projektet som sådant. Detta kan medföra att företaget kan få en från studenten avledd rätt att nyttja de verk som studenten skapat inom ramen för projektet. Om projektet avser att ta fram programvara och studenten anställts av företaget för detta syfte övergår alla rättigheter, såväl den ekonomiska rätten som den ideella rätten, till företaget i fråga. Detta kan skapa problem för studenten om denne har tänkt att dennes arbete ska ingå som en del i examensarbetet. Det är således viktigt att studenten, innan denne skriver på ett anställningsavtal eller ett sekretessavtal, tar hänsyn till vad detta kan få för konsekvenser för dennes möjligheter att publicera sitt examensarbete och hur dessa avtal kan komma att påverka upphovsrätten till det som studenten skapar inom ramen för projektet.

Inför studenters publicering av examensarbete är det inte ovanligt att universiteten/högskolorna begär att studenter ger universiteten/högskolorna en begränsad rätt att nyttja studenternas examensarbete. Det är viktigt att studenten innan denne skriver under ett sådant avtal/förbindelse att studenten är säker på attdenne faktiskt har möjlighet att ge universiteten/högskolorna denna rättighet, eller med andra ord har säkerställt att studentens upphovsrätt varken är beroende av någon annans upphovsrätt eller under examensarbetet har överförts till exempelvis ett företag.