1.1 Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar

Spara favorit

Rättigheterna till en uppfinning tillfaller som utgångspunkt den eller de personer som på något sätt bidragit till uppfinningen. Om den som gör en uppfinning är anställd finns det bestämmelser i lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (”LAU”) som ger arbetsgivaren delar av eller alla rättigheter till arbetstagarens uppfinning under förutsättning att uppfinningen faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Arbetstagaren har i gengäld rätt till skälig ersättning från arbetsgivaren. För företag som är bundna av kollektivavtal gäller istället vad som sägs i kollektivavtalet. Även enligt kollektivavtalet har arbetstagaren rätt till ersättning för uppfinningar. För närvarande regleras rätten till uppfinningar av kollektivavtalet av Avtalet angående rätten till arbetstagares uppfinningar (”Uppfinnaravtalet”).

För lärare vid universitet och högskolor och för studenter gäller som huvudregel varken LAU eller Uppfinnaravtalet. För andra anställda inom universitet och högskolor gäller LAU. Se vidare information om lärarundantaget och studenters rättigheter i efterföljande avsnitt.