Medel för forskningsdriven innovation

Spara favorit 17 dec december 2018
  FSCN

Hösten 2015 testade Mittuniversitetet en ny metod för nyttiggörande av forskning genom att utlysa 4 000 000 kr av ordinarie forskningsmedel till forskning som bedömdes ha stor potential att skapa nytta och värde i samhället. 

Syftet med utlysningen var att bidra till ökat nyttiggörande av forskningsresultat genom att erbjuda forskare vid lärosätet möjlighet att överlåta ansvaret för nyttiggörandeprocessen till Mittuniversitetets holdingbolag, MIUN Holding AB. På detta sätt skapades en möjlighet för annan part att driva nyttiggörandeprocessen så att du som forskare kan fokusera på din forskning. Överenskommelsen formaliseras genom att holdingbolaget och forskaren/forskargruppen tecknar ett avtal (licensavtal, ägarandel, patenträtt eller liknande).

De åtta forskningsprojekt som bedömdes bidra till störst nytta och värde och samtidigt störst potential att lägga grunden till nya innovationer prioriterades av bedömargruppen som bestod av MIUN Holding AB:s styrelse.

Värdet som skapas kan ha ekonomisk, social eller miljömässig karaktär. Det kan handla om nya varor, tjänster eller processer, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Definitionen utgår från OECDs breda definition av innovation.

Denna utlysning ska ses som ett försök. Medlen ska vara förbrukade senast 2017-12-31. Fler utlysningar kan ske, men först efter att denna utlysning följts upp och utvärderats.

Kontakt

Frågor om utlysningen kan ställas till Sven Wadman, innovationsrådgivare.

Sven Wadman.

Johan Landström

Från och med hösten 2018 är det Johan Landström som är kontaktperson och svarar på frågor.
Johan Landström