Forskningsutvärdering

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Mittuniversitetet genomförde under 2013 en utvärdering av forskning och forskarutbildning. Utvärderingen benämns Assessment of Research and Coproduction – ARC13. Co-produktion eller samproduktion syftar på samarbeten med både offentliga och privata aktörer. 

Syftet med utvärderingen var att den ska kunna ligga till grund dels för beslut om profilering av Miun dels för kvalitetsutveckling av forskningsmiljöer och särskilt forskarutbildningen.

Det sammanställda resultatet presenteras i boken ARC13 som blev klar i juni 2014.

Bok: ARC13Lyssna

Om genomförandet

Utvärderingen genomfördes i samverkan med Högskolorna i Halmstad och Skövde och delfinansieras av KK-stiftelsen. En gemensam styrgrupp tillsammans med Halmstad och Skövde koordinerade genomförandet, men vardera lärosäte styrde och ansvarade för sin egen utvärdering. 

Utvärderingen innebar att uppgifter (indikatorer) rörande vetenskaplig kvalitet och samproduktion togs fram för vardera lärosätes Units of Assessment (UoA), att dessa baserat på underlaget författade en självvärdering, samt att det tillsattes ett antal externa expertpaneler. De skulle, baserat på indikatorer, självvärderingar och platsbesök, författa en rapport om vardera UoA.  Allt material författades på engelska för att möjliggöra internationella experter. Språkstöd tillhandahölls i viss omfattning. 

Utvärderingen omfattar verksamhet vid Mittuniversitetet åren 2007–2012. För citeringar omfattas 2005–2012. 

Ytterligare information om genomförandet finns i handlingsplanen för ARC13.Lyssna