Styrning och etik

Spara favorit 9 nov november 2016

Forskningsetisk kommitté

All forskning ska bedrivas enligt god forskningsetik. Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

Exteriör Campus Sundsvall

Implementering av forskningsstrategin

Dekanerna ansvarar för att arbetet i sin helhet hålls samman. Professor Håkan Wiklund är processledare för implementeringen och koordinerar arbetet med forskningsstrategins genomförande tillsammans med en arbetsgrupp.

FSCN forskning

Styrdokument för forskning och forskarutbildning

Här finns de styrdokument som gäller för administration och planering av forskning samt för forskarutbildning vid Mittuniversitetet.