Att vara chef och ledare

Spara favorit 12 jan januari 2018

Att ha rätt chefer och ledare inom Mittuniversitetet är en avgörande faktor för att vi, såväl på kort som lång sikt, ska lyckas uppnå de verksamhetsmål som vi fått från våra uppdragsgivare, och samtidigt skapa ett attraktivt universitet för både medarbetare och studenter.

Vårt ledarskap skall utgå från följande:

  • Chefer och ledare ska präglas av en stor förmåga att skapa resultat i verksamheten och att skapa goda utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Det kräver både en professionalism i utförandet och ett engagemang för uppgiften. 
  • Chefs- och ledarroller innebär ett förtroende och ett ansvar både för verksamhet och personal där man ska vara ett föredöme både inom och utom organisationen.
  • Chefer och ledare ska skapa delaktighet genom att i dialog med medarbetarna ställa krav, sätta mål, skapa förutsättningar för utveckling samt följa upp och återkoppla utförda prestationer.
  • Chefen skall uppmuntra medarbetarna att komma med förslag till egen utveckling i linje med verksamhetens utmaningar och krav

 

Ledarutveckling Mittuniversitetet
Som chef vid Mittuniversitetet har du i uppdrag att leda och utveckla verksamheten vid din avdelning/. Chefsuppdraget innebär att du har vissa åtaganden och skyldigheter, se arbetsordning för Mittuniversitetet och respektive fakultet. www.miun/styrdokument/ledningochstyrning

För att säkerställa att du som chef har kunskap om dessa frågor erbjuder vi Mittuniversitetets ledarutvecklingsprogram som består av:

  • Individuell introduktion från HR-avdelningen (för nya chefer, obligatorisk)
  • två basutbildningsdelar för nya chefer och påbyggnadsdel för alla chefer; genus, mångfald och makt, samt
  • chefsnätverksträffar för chefer inom akademin

Basutbildning 1 syfte och innehåll:
Syftet med utbildningen är att beskriva regelverk och tillämpning inom personalfrågor, ekonomifrågor och förvaltningsrätt inom Mittuniversitetet samt att erbjuda möjlighet till fördjupade diskussioner inom dessa områden. Basutbildningen ska ge dig en bred grund för att arbeta som chef inom Mittuniversitetet.

Utbildningen genomförs som två dagars internat.

Basutbildning 2 syfte och innehåll:


Syftet med utbildningen är att beskriva regelverk och tillämpning inom kommunikationsfrågor, arbetsmiljö och samverkansavtal samt rehabilitering. Du erbjuds möjlighet till fördjupade diskussioner inom dessa områden. Basutbildning del 2 ska bidra till en bred grund för att arbeta som chef inom Mittuniversitetet.

Utbildningen genomförs som två dagars internat.

Senaste Basutbildning 2 genomfördes 22–23 februari 2017.

Lika villkorsutbildning för chefer


Förutom utbildning i arbetsmiljöfrågor ska alla chefer gå en utbildning i lika villkor. Läs mer på sidan för lika villkor eller sidan för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet.

Programmet är en del av Mittuniversitetets ledarutbildningar och vänder sig till samtliga chefer och forskningsledare.

Läs mer på: www.miun.se/lika-villkor/ledarutveckling-med-fokus-pa-genus-mangfald-och-makt

Kontakt för utbildning i genus och mångfald: Niklas Bergman, Universitetsledningens stab, niklas.bergman@miun.se

Chefsnätverkets syfte och innehåll:
Syftet med Chefsnätverket är att vara ett kollegialt chefsstöd för avdelningschefer inom akademin. Genom fördjupad reflektion och dialog ska deltagande chefer få stöd för att hitta lösningar på frågor/dilemman i sin roll som avdelningschef. Nätverksträffar genomförs några gånger per termin för avdelningschefer inom akademin. Det finns två chefsnätverk; ett i Sundsvall och ett i Östersund. HR-avdelningen inbjuder till och leder nätverksträffarna på respektive ort.                        

Kontakt för chefsnätverk Östersund: Anders Sandberg, HR-avdelningen e-post: anders.sandberg@miun.se

Övrigt:

 

  • Planerade utbildningar för chefer


    Svåra samtal och konflikthantering i samarbete med Previa-  hösten 2017 och våren 2018. Första kursomgång 13–14 november i Sundsvall eller 20–21 november i Östersund.

Läs mer

För chefer

Webbutbildningar för chefer

Här kan du ta del av hur man kan förebygga ohälsa på jobbet genom Arbetsmiljöverkets verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Konflikter och konflikthantering